Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.witalnie.com.pl

 

Preambuła

Sklep internetowy www.witalnie.com.pl przestrzega z najwyższą starannością praw konsumenta, w szczególności przyznanych konsumentowi w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827, dalej jako „ustawa o prawach konsumenta”). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu w jakimkolwiek zakresie ograniczać ani wyłączać praw konsumentów przysługujących im na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a wszelkie wątpliwości zawsze należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z ustawą o prawach konsumenta pierwszeństwo mają przepisy ustawowe, a postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla konsumenta nie będą miały zastosowania.

 1. Postanowienia ogólne
  1. Sklep internetowy (zwany dalej „Sklepem”) dostępny pod domeną www.witalnie.com.pl (również: witalnie.com.pl) jest własnością Pawła Chełmeckiego (zwanego dalej „Administratorem” lub „Sprzedającym”), przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki (https://prod.ceidg.gov.pl/), pod firmą: FIRMED Paweł Chełmecki, adres głównego miejsca wykonywania działalności: 81-512 Gdynia, ul. Inżynierska 52A (siedziba Administratora), będący również adresem do doręczeń, numer NIP 5851439098, numer REGON 221684036, adres poczty elektronicznej: biuro@witalnie.com.pl, numer telefonu: 696-447-551.
  2. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, w tym prawa i obowiązki klienta (zwanego dalej „Klientem” lub „Użytkownikiem” lub „Kupującym”), zasady składania zamówień, dostarczania zamówionych towarów, uprawnienia do odstąpienia od umowy i składania reklamacji, a także prawa, obowiązki oraz warunki i zakres odpowiedzialności Administratora, jako podmiotu prowadzącego Sklep.
  3. Administrator świadczy usługi na zasadach określonych w Regulaminie.
  4. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: biuro@witalnie.com.pl, pod numerem telefonu: 696-447-551 lub pod adresem siedziby Administratora: 81-512 Gdynia, ul. Inżynierska 52A.
  5. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej.
  6. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą powszechnie stosowanych systemów teleinformatycznych i dostępnych programów, którymi zwyczajowo posługują się użytkownicy Internetu.
  7. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest akceptacja i przestrzeganie Regulaminu.

  II. Nawiązywanie i rozwiązywanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
  1. Sklep oferuje następujące rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną:
  a) sprzedaż wysyłkową towarów (dalej jako „towar”),
  b) konto Klienta,
  c) newsletter.
  2. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Klientem Sklepu może być konsument, tj. osoba fizyczna, korzystająca z usług oferowanych przez Sklep w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm., zwanej dalej „Kodeksem cywilnym”).
  3. Umowa zawarta pomiędzy Klientem, a Sprzedającym dotycząca zakupu towaru w Sklepie ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem towaru w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem towarów, które z woli Klienta odbierane są przez niego osobiście w siedzibie Administratora – wówczas miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba Administratora.
  4. Świadczenie usługi newsletter oraz usługi konto Klienta ma charakter bezterminowy i bezpłatny. Klient ma prawo wypowiedzieć każdą z tych umów w dowolnym czasie składając oświadczenie o wypowiedzeniu umowy, bez konieczności podania przyczyny, na adres e-mail: biuro@witalnie.com.pl z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie. Administrator ma prawo do rozwiązania tych umów poprzez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, w przypadku rezygnacji z dalszego świadczenia tych usług lub zamknięcia Sklepu.

  III. Korzystanie ze strony internetowej Sklepu
  1. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest za pośrednictwem komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet i posiadających odpowiednie oprogramowanie, w tym przeglądarkę internetową. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:
  a) urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne,
  b) dostęp do sieci Internet,
  c) adres poczty e-mail.
  2. Administrator uprawniony jest do okresowego wyłączania dostępności Sklepu lub jego części w szczególności w celu jego rozbudowy lub konserwacji, a także z innych powodów na okres krótkich przerw w dostępie do Sklepu bez podania przyczyn.

  IV. Prawa autorskie
  1. Wszystkie znaki i nazwy towarowe lub firmowe, znaki usług i inne nazwy, które są podawane na stronach internetowych Sklepu (włączając pliki, które można pobrać ze stron internetowych Sklepu) należą do lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych, czego nie należy interpretować jako przyznanie jakichkolwiek licencji lub prawa do korzystania z nich. Zawarte w Sklepie materiały tekstowe, graficzne oraz rozwiązania informatyczne są chronione prawnie, w szczególności przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Klient zobowiązany jest przestrzegać autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.
  2. Administrator wyraża zgodę na przeglądanie stron internetowych Sklepu, drukowanie i kopiowanie fragmentów Sklepu wyłącznie dla użytku osobistego użytkownika.
  3. Sklep, jak też jego poszczególne elementy nie mogą być modyfikowane, kopiowane, rozpowszechniane ani publikowane w celach komercyjnych, chyba że Administrator wyrazi na to pisemną zgodę.

  V. Prywatność
  1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Paweł Chełmecki, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, pod firmą: FIRMED Paweł Chełmecki, adres głównego miejsca wykonywania działalności: 81-512 Gdynia, ul. Inżynierska 52A (siedziba Administratora).
  2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014, poz. 1182 ze zm., zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013, poz. 1422, zwana dalej: Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną).
  3. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia usług w ramach Sklepu. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
  4. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:
  a) imię i nazwisko,
  b) adres korespondencyjny oraz adres(y) wysyłki,
  c) numer(y) telefonu,
  d) adres(y) e-mail,
  e) informacje zawarte w logach systemowych – w celach technicznych i statystycznych.
  5. Klienci (Użytkownicy) mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
  6. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  7. Brak zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych może uniemożliwiać składanie przez Klienta zamówień w Sklepie.
  8. Aplikacje Sklepu mogą używać plików cookies, aby dostosować treść do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkowników. Więcej informacji na temat plików cookies znajduje się w polityce cookies dostępnej na stronach internetowych Sklepu.
  9. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi, pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
  10. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.

  VI. Rejestracja i logowanie
  1. Klient może dobrowolnie i nieodpłatnie założyć konto klienta i w tym celu dokonuje rejestracji podając: login, hasło, adres e-mail, imię i nazwisko, nr telefonu i adres za pomocą formularza, a także akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień Klienta.
  2. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do swojego konta w Sklepie osobom trzecim. Po dokonaniu rejestracji klient otrzyma na podany adres e-mail link aktywacyjny do strony internetowej konta. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu (Sklepu).
  3. Rejestracja i posiadanie konta Klienta nie są konieczne do dokonania zakupów w Sklepie. W przypadku braku uprzedniej rejestracji Klient, nie później niż w momencie składania zamówienia, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień Klienta, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na stronie internetowej Sklepu.

  VII. Zakupy - informacje ogólne
  1. Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami, o których mowa w pkt III ppkt 2 Regulaminu.
  2. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz stanowią jedynie zaproszenie dla Klienta do przedłożenia odpowiedniej oferty kupna. Klient składając zamówienie na stronie internetowej Sklepu składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
  3. Wszystkie towary dostępne w Sklepie są nowe. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia Klientowi towaru wolnego od wad fizycznych i prawnych.
  4. Zamieszczone w Sklepie zdjęcia towarów mogą nieznacznie odbiegać kolorystycznie od rzeczywistych kolorów towaru ze względu na różną konfigurację sprzętu komputerowego Kupującego. Opakowania towarów mogą podlegać nieznacznym zmianom dokonywanym przez producentów, co nie ma jakiegokolwiek wpływu na cechy i charakterystykę produktu. Sklep dokłada wszelkich starań, aby zdjęcie produktu w Sklepie było aktualne.

  VIII. Składanie zamówień i zawarcie umowy sprzedaży
  1. Zamówienie może zostać złożone:
  a) za pośrednictwem strony internetowej Sklepu,
  b) poprzez inne środki komunikacji elektronicznej, np. poprzez wysłanie maila lub drogą telefoniczną – tel. 608-350-597 (od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00).
  2. Klient składa zamówienie na stronie internetowej Sklepu w następujący sposób:
  a) wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do „Koszyka”,
  b) wybór formy dostawy i płatności,
  c) podanie danych do formularza dostawy, formularza rejestracyjnego lub logowania, Klient poprzez akceptację Regulaminu składa oświadczenie następującej treści: „Przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług Sklepu, a dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.”,
  d) potwierdzenie zamówienia składanego w Sklepie przez przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
  3. Po złożeniu zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Sprzedający wysyła na adres e–mail Kupującego wiadomość zawierającą potwierdzenie zawarcia umowy. Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedającym zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzednim.
  4. W przypadku braku zamówionego towaru lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sprzedający poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  5. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sprzedający może zaproponować Klientowi:
  a) anulowanie całości zamówienia,
  b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, która nie została anulowana);
  c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).
  6. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ppkt. 5 powyżej albo w przypadku gdy - bez względu na przyczyny - nie będzie możliwy kontakt z Klientem, Sprzedający może anulować zamówienie w całości, informując Klienta o anulowaniu zamówienia.
  7. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ppkt 4-6 powyżej, jeśli zapłata za towar została dokonana z góry, Sprzedający zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
  8. Po złożeniu zamówienia drogą mailową lub telefonicznie Sprzedający wysyła na adres e–mail Kupującego dokument potwierdzający treść proponowanej umowy wraz z Regulaminem i informacją o obowiązku zapłaty. Zawarcie umowy następuje z momentem złożenia przez Kupującego zwrotnego oświadczenia o zawarciu umowy na adres mailowy Sprzedającego, po otrzymaniu potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, z jednoczesnym złożeniem oświadczenia o zaakceptowaniu Regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień Klienta.
  9. W przypadku zamówień składanych mailem lub telefonicznie Sprzedawca zapewnia, aby Klient w momencie składania zamówienia wyraźnie potwierdził, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
  10. Kupujący otrzymuje dodatkowo w wiadomości e-mail pouczenie o odstąpieniu od umowy (wg zał. nr 1 do niniejszego Regulaminu) oraz wzór formularza odstąpienia (wg zał. nr 2 do niniejszego Regulaminu).
  11. Po złożeniu zamówienia Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia całkowitej ceny sprzedaży towaru wraz z kosztami wysyłki i płatności w wybrany w Sklepie lub wskazany Sprzedającemu sposób, chyba że płatność dokonywana jest za pobraniem.
  12. Brak wpłaty w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia jest równoznaczny z rezygnacją z zamówienia i (po upływie tego terminu) Sprzedawca dokona anulacji zamówienia, a umowę uważa się za niezawartą.
  13. W przypadku nieodebrania przesyłki za pobraniem Kupujący ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy udokumentowane koszty przesyłki towaru ze Sklepu na adres wskazany przez kupującego oraz koszty przesyłki zwrotnej do sprzedawcy. Sprzedawca poinformuje kupującego e-mailem o tych kosztach nie później niż do końca następnego miesiąca po miesiącu, w którym otrzymał zwrot nieodebranej przesyłki i fakturę od przewoźnika.

  IX. Ceny towarów, sposób i koszty wysyłki oraz forma i koszty dokonania płatności
  1. Ceny przy towarach na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i są cenami brutto (z podatkiem VAT) i nie zawierają kosztów wysyłki, kosztów płatności i innych dodatkowych opłat
  2. Cena jednostkowa podana przy każdym towarze (lub grupie towarów oferowanych, jako „pakiet”, „komplet” lub tym podobne) jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.
  3. Łączna wartość (cena) zamówienia wraz z kosztami wysyłki i kosztami dokonania płatności jest udostępniana Klientowi przed wyborem opcji „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” oraz potwierdzana w wiadomości przesłanej na adres e-mail podany przez Klienta. W przypadku zamówień składanych drogą mailową lub telefoniczną Sprzedający przedstawia łączną wartość (cenę) zamówienia wraz z kosztami wysyłki i kosztami dokonania płatności w dokumencie potwierdzającym treść proponowanej umowy, o którym mowa w pkt VIII ppkt 8.
  4. Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy towarów spośród aktualnych opcji wskazanych w Sklepie w chwili dokonywania zamówienia, gdzie podane są również ceny brutto kosztów dostawy w zależności od dokonanego wyboru. W przypadku zamówień składanych drogą mailową lub telefoniczną Kupujący informuje Sprzedającego o wybranym sposobie płatności i dostawy towaru w chwili składania zamówienia.
  5. W przypadku, gdy towary dostarczane są na terenie Polski Sklep oferuje w szczególności (nie ograniczając się do możliwości zmiany oferty w tym zakresie) dostawę na podany w zamówieniu adres korzystając z usług następujących podmiotów:
  a) Poczta Polska,
  b) kurier (Sklep korzysta z usług różnych firm kurierskich, np.: Kurier InPost, UPS, DHL i in.),
  c) paczkomaty InPost.
  6. Sklep oferuje również dostawy zagraniczne, jednak w tym przypadku sposób dostawy oraz kalkulacja kosztów dostawy następuje indywidualnie (zależnie od kraju dostawy, wielkości i masy przesyłki itp.) i koszty te są przedkładane Klientowi do akceptacji.
  7. Ponadto Sklep oferuje możliwość bezpłatnego odbioru osobistego zamówionych towarów w Gdyni przy ul. Inżynierskiej 52A.
  8. Koszty dostawy nie są tożsame z kosztami usługi doręczenia pobieranymi przez przewoźnika, lecz obejmują koszty, jakie ponosi Sklep w związku z kompletacją, pakowaniem, wysyłką i zarządzaniem logistyką dostaw towarów do klientów.
  9. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w następujących formach:
  a) na rachunek bankowy Sprzedawcy przed wysyłką towaru. Przy wyborze tej formy płatności przez Klienta warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji (wysłania towaru) jest zaksięgowanie całości należnej Sprzedawcy kwoty na jego rachunku bankowym,
  b) w systemach PayU lub podobnych, które mogą być oferowane przez sprzedawcę w ramach Sklepu,
  c) za pobraniem, tylko przy dostawach na terenie Polski, w tym przypadku Sklep wymaga, aby Kupujący dodatkowo potwierdził zamówienie e-mailem lub telefonicznie. Klient płaci gotówką należną kwotę przewoźnikowi w momencie dostawy przesyłki, a przewoźnik przekazuje odbiorcy przesyłkę,
  d) gotówką przy odbiorze osobistym.
  10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen sprzedaży towarów znajdujących się na stronie internetowej, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w Sklepie, adresowania akcji promocyjnych do określonych grup Klientów (np. kupujących wybrane produkty lub dokonujących zakupów za określone kwoty) bądź wprowadzania w nich zmian bez uprzedzenia. Zmiany nie dotyczą złożonych uprzednio zamówień.

  X. Dostawa
  1. Sklep dokłada wszelkich starań, aby wysyłka towarów nastąpiła bezzwłocznie po przyjęciu zamówienia do realizacji. Termin dostawy wynosi 30 dni od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji, chyba że termin dostawy został ustalony z Klientem w sposób indywidualny. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim Klient ma prawo do wyznaczenia Sprzedawcy dodatkowego terminu. Po upływie dodatkowego terminu, jeżeli towar nadal nie zostanie wydany, Kupujący może odstąpić od umowy.
  2. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym kupujący lub wskazana przez niego osoba go otrzyma, chyba że Kupujący wybrał inną formę dostawy, niż proponowane przez Sprzedawcę. Wówczas niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego z momentem powierzenia przez Sprzedawcę towaru przewoźnikowi.

  XI. Prawo odstąpienia od umowy - dotyczy użytkowników korzystających ze Sklepu, jako konsumenci (w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta)

  1. Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży towaru zakupionego w Sklepie w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 4 poniżej. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się:
  a) od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (otrzymania towaru),
  b) od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.
  2. Do zachowania terminu wskazanego w ust. 1 powyżej wystarczy przed jego upływem złożyć stosowne oświadczenie (przykładowy wzór formularza stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu): mailowo na adres: biuro@witalnie.com.pl, telefonicznie:
  608-350-597 lub 696-447-551, lub listownie na adres: FIRMED Paweł Chełmecki, 81-512 Gdynia, ul. Inżynierska 52A. Sprzedający niezwłocznie prześle Klientowi, na wskazany przez niego adres mailowy, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
  3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Kupujący ma obowiązek zwrócić towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
  4. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedawca zgodzi się je ponieść.
  5. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sklep dokona niezwłocznie zwrotu ceny towaru, nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Klienta z zastrzeżeniem, iż Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sklep zwróci też koszty dostarczenia rzeczy z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep. Zwrot nastąpi na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy. Przesyłki za pobraniem nie są przyjmowane.
  6. Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  7. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów:
  a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
  l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

  XII. Reklamacja
  1. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia produktu wolnego od wad i jest odpowiedzialny wobec Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
  2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
  a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  b) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  c) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  d) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
  3. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń, co do stanu dostarczonej przesyłki, Klient ma prawo zgłosić swoje zastrzeżenia doręczycielowi przesyłki (pracownikowi Poczty Polskiej lub kurierowi), żądając spisania protokołu szkody.
  4. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową stwierdzonej w ciągu 24-miesięcy (2 lat) od daty wydania mu danego towaru. Jeżeli jednak określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
  5. Reklamacja może być przekazana mailowo na adres: biuro@witalnie.com.pl, telefonicznie na numer: 608-350-597, lub listownie na adres: FIRMED Paweł Chełmecki, 81-512 Gdynia, ul. Inżynierska 52A.
  6. W reklamacji Klient powinien wskazać, na czym jego zdaniem polega niezgodność towaru z umową, datę wystąpienia niezgodności, żądanie Klienta (np. czy domaga się naprawy, czy też wymiany towaru), nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną. Powyższe ma charakter zalecenia mającego na celu usprawnienie procesu rozpatrywania reklamacji i nie wpływa na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu.
  7. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może:
  a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny (w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady) albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiona przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
  b) zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
  c) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
  8. W przypadku uznania reklamacji koszty wymiany lub naprawy rzeczy ponosi Sprzedawca. Obejmuje to też koszty ewentualnej wysyłki towaru do Sprzedawcy oraz ponownej wysyłki do Kupującego.
  9. Sprzedawca przyjmie od Kupującego rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia Kupującego od umowy. W takim przypadku Kupujący powinien dostarczyć zwracaną rzeczdo Sklepu (naadres Sprzedawcy: FIRMED Paweł Chełmecki, 81‑512 Gdynia, ul. Inżynierska 52A).
  10. Sklep rozpatruje reklamację Klienta w terminie 14 dni od daty jej otrzymania wraz z reklamowanym produktem lub produktami, które Kupujący powinien dostarczyć wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do Sklepu (na adres Sprzedawcy: FIRMED Paweł Chełmecki, 81-512 Gdynia, ul. Inżynierska 52A). Sprzedawca może zwolnić Klienta z obowiązku dostarczenia reklamowanych produktów; w takim przypadku Sklep rozpatruje reklamację Klienta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub adres korespondencji. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji w powyższym terminie, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.
  11. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
  12. Sklep nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty.


XIII Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
1. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc prawną u powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich),
2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Gdańsku (adres: ul. M. Konopnickiej 4, 80-240 Gdańsk, pok. nr 7, tel. 58 341 46 75 wewn. 32, 44, e‑mail: sekretariat@ihgd.pl; www.ihgd.pl) z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a przedsiębiorcą. Informacje na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego (SPSK) działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument może skorzystać z unijnej platformy internetowego systemu  rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną (platforma ODR). Adres e-mail przedsiębiorcy: biuro@fir-med.pl.

XIV. Newsletter
Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na stronie internetowej Sklepu (odnośnik „Newsletter”). W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Sprzedającego.

XV. Zmiana Regulaminu
1.Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz zasad funkcjonowania Sklepu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej www.witalnie.com.pl (witalnie.com.pl).
2. O zmianie Regulaminu Administrator zawiadomi Użytkowników, zamieszczając stosowną informację w Sklepie.
3. Do umów zawartych do dnia zmiany Regulaminu zastosowanie mają postanowienia Regulaminu obowiązującego w dniu zawarcia umowy, chyba że Administrator i Klient zgodnie postanowią o stosowaniu Regulaminu o zmienionej treści.

XVI. Postanowienia końcowe
1.Pouczenie dotyczące odstąpienia od umowy oraz wzór formularza dotyczącego odstąpienia od umowy stanowią odpowiednio załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
3. Administrator zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Sklepu, w tym do usunięcia wszelkich zgromadzonych informacji, plików i materiałów, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Sklepu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo działań związanych ze Sklepem, z tym zastrzeżeniem, że modyfikacje te nie będą miały wpływu na treść umów sprzedaży zawartych przed dniem ich dokonania, w tym na przysługujące z tych umów prawa. W takiej sytuacji Administrator poinformuje Użytkowników o planowanych zmianach poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Sklepu nie później niż na 14 dni przed dokonaniem zmiany.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 lutego 2017 roku.
5. Regulaminy obowiązujące do dnia 24 lutego 2017 roku umieszczone są na stronie internetowej Sklepu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu Internetowego www.witalnie.com.pl

 

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas mailowo na adres: biuro@witalnie.com.pl, telefonicznie: 608-350-597 lub 696-447-551, albo listownie na adres: FIRMED Paweł Chełmecki, 81-512 Gdynia, ul. Inżynierska 52A o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: FIRMED Paweł Chełmecki, 81-512 Gdynia, ul. Inżynierska 52A, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Sklepu Internetowego www.witalnie.com.pl

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat: FIRMED Paweł Chełmecki, 81-512 Gdynia, ul. Inżynierska 52A, e-mail: biuro@witalnie.com.pl, tel.: 608-350-597

- Ja/My (*) ................................................................................................................................. niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

- Data odbioru rzeczy

.................................................................................................................................................

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

- Adres konsumenta(-ów)

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

................................................................................................................................................

- Data

................................................................................................................................................

(*) Niepotrzebne skreślić.

---------------------------------------------------------------

Regulamin obowiązujący do 24.02.2017 jest dostępny tutaj:
https://witalnie.com.pl/webpage/regulamin.html
Regulamin obowiązujący do 21.03.2015 jest dostępny tutaj: http://witalnie.com.pl/webpage/regulamin-do-21-03-2015.html
Regulamin obowiązujący do 24.12.2014 jest dostępny tutaj:
http://witalnie.com.pl/webpage/regulamin-do-24-12-2014.html