Regulamin do 21.03.2015

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO (do 21.03.2015r.)
www.witalnie.com.pl (witalnie.com.pl)


Preambuła

Sklep internetowy www.witalnie.com.pl przestrzega z najwyższą starannością praw konsumenta, w szczególności przyznanych konsumentowi w ustawie o prawach konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu w jakimkolwiek zakresie ograniczać ani wyłączać praw konsumentów przysługujących im na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a wszelkie wątpliwości zawsze należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z ustawą o prawach konsumenta pierwszeństwo mają przepisy ustawowe, a postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla konsumenta nie będą miały zastosowania.

1. Informacje ogólne
1.1. Sklep internetowy (dalej: Sklep) dostępny pod adresem internetowym www.witalnie.com.pl (również: witalnie.com.pl) jest własnością Pawła Chełmeckiego (dalej: Administrator lub Sprzedający), przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki (https://prod.ceidg.gov.pl/), pod firmą: FIRMED Paweł Chełmecki, adres głównego miejsca wykonywania działalności (siedziba Administratora): 81-512 Gdynia, ul. Inżynierska 52A, będący również adresem do doręczeń, numer NIP 5851439098, numer REGON 221684036, adres poczty elektronicznej: biuro@witalnie.com.pl, numer telefonu: 696-447-551.
1.2. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, prawa i obowiązki klientów (kupujących) i użytkowników, a także prawa, obowiązki oraz warunki i zakres odpowiedzialności Administratora Sklepu, jako podmiotu prowadzącego Sklep. Administrator świadczy usługi na zasadach określonych w Regulaminie.
1.3. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej.
1.4. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą powszechnie stosowanych systemów teleinformatycznych i dostępnych programów, którymi zwyczajowo posługują się użytkownicy internetu.

2. Nawiązywanie i rozwiązywanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
2.1. Sklep oferuje następujące rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną:
- sklep internetowy,
- konto klienta,
- newsletter.
2.2. Umowa zawarta pomiędzy klientem (użytkownikiem) a Sprzedającym dotycząca zakupu towaru w Sklepie ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem towaru w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych przez klienta osobiście, gdzie miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba Administratora.
2.3. Świadczenie usługi newsletter oraz usługi konto klienta ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć każdą z tych umów w dowolnym czasie składając odpowiednie oświadczenie. Administrator zastrzega sobie ponadto prawo do rozwiązania tych umów w dowolnym momencie i bez podania przyczyn.
2.4 Klientami (użytkownikami) Sklepu w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkich czynności w imieniu tego podmiotu może dokonać w Sklepie wyłącznie osoba uprawniona wg odnośnego wpisu do właściwego rejestru (np. KRS) lub pełnomocnik.
2.5. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest akceptacja i przestrzeganie Regulaminu.

3. Korzystanie ze strony internetowej Sklepu
3.1. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest za pośrednictwem komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci internet i posiadających odpowiednie oprogramowanie, w tym przeglądarkę internetową. W celu korzystania ze Sklepu, klient powinien posiadać:
- urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne,
- dostęp do sieci internet,
- adres poczty e-mail.
3.2. Administrator uprawniony jest do okresowego wyłączania dostępności Sklepu lub jego części w szczególności w celu jego rozbudowy lub konserwacji, a także z innych powodów na okres krótkich przerw w dostępie do Sklepu bez podania przyczyn.

4. Prawa autorskie
4.1. Wszystkie znaki i nazwy towarowe lub firmowe, znaki usług i inne nazwy, które są podawane na stronach internetowych Sklepu (włączając pliki, które można pobrać ze stron internetowych Sklepu) należą do lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych, czego nie należy interpretować jako przyznanie jakichkolwiek licencji lub prawa do korzystania z nich. Zawarte w Sklepie materiały tekstowe, graficzne oraz rozwiązania informatyczne są chronione prawnie, w szczególności przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 ze zm.). Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.
4.2. Administrator wyraża zgodę na przeglądanie stron internetowych Sklepu, drukowanie i kopiowanie fragmentów Sklepu wyłącznie dla użytku osobistego użytkownika.
4.3. Sklep, jak też jego poszczególne elementy nie mogą być modyfikowane, kopiowane, rozpowszechniane ani publikowane w celach komercyjnych, chyba że Administrator wyrazi na to pisemną zgodę.
4.4. Przystępując do korzystania ze Sklepu, użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za zachowania naruszające prawo oraz za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku takiego zachowania, również wobec osób trzecich.

5. Prywatność
5.1. Administratorem danych osobowych użytkowników jest Administrator. Wypełnienie przez użytkownika formularza zakupu albo przesłanie zamówienia przez inne środki komunikacji elektronicznej równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie podanych danych osobowych w zakresie określonym w Regulaminie.
5.2. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia usług w ramach Sklepu. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
5.3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe użytkowników:
- imię i nazwisko,
- adres korespondencyjny oraz adres(y) wysyłki,
- numer(y) telefonu,
- adres(y) e-mail,
- informacje zawarte w logach systemowych – w celach technicznych i statystycznych,
5.4. W przypadku uzyskania przez Administratora wiadomości o korzystaniu przez użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie) Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności użytkownika.
5.5. Użytkownikowi przysługują prawa określone w aktach prawnych dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności do:
- wglądu do swoich danych osobowych,
- żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
5.6. Aplikacje Sklepu mogą używać plików cookie, aby dostosować treść do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkowników. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się w polityce cookie dostępnej na stronach internetowych Sklepu.
5.7. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi, pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia  dopasowanie  oferty do oczekiwań i preferencji każdego użytkownika Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
5.8. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.

6. Rejestracja i logowanie
6.1. Klient może dobrowolnie i nieodpłatnie założyć konto klienta i w tym celu dokonuje rejestracji podając: login, hasło, adres e-mail, imię i nazwisko, nr telefonu i adres za pomocą formularza. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do swojego konta w Sklepie osobom trzecim. Po dokonaniu rejestracji klient otrzyma na podany adres e-mail link aktywacyjny do strony internetowej konta. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu (Sklepu).
6.2. Rejestracja i posiadanie konta klienta nie są konieczne do dokonania zakupów w Sklepie.

7. Zakupy - informacje ogólne
7.1. Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi.
7.2. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz stanowią jedynie zaproszenie dla Klienta do przedłożenia odpowiedniej oferty kupna. Klient składając zamówienie na stronie internetowej Sklepu składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
7.3. Wszystkie towary dostępne w Sklepie są nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.
7.4. Zamieszczone w Sklepie zdjęcia towarów mogą odbiegać kolorystycznie od rzeczywistych kolorów towaru ze względu na różną konfigurację sprzętu komputerowego kupujących. Opakowania towarów mogą podlegać nieznacznym zmianom dokonywanym przez producentów, co nie ma jakiegokolwiek wpływu na cechy i charakterystykę produktu. Sklep dokłada wszelkich starań, aby zdjęcie produktu w Sklepie było aktualne.

8. Składanie zamówień i zawarcie umowy sprzedaży
8.1. Zamówienie może zostać złożone:
- w Sklepie internetowym,
- poprzez inne środki komunikacji elektronicznej, np. poprzez wysłanie maila lub drogą telefoniczną (w dni robocze w godz. 9-17).
8.2. Klient składa zamówienie na stronie internetowej Sklepu w następujący sposób:
- wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do „Koszyka”,
- wybór formy dostawy i płatności,
- podanie danych do formularza dostawy, formularza rejestracyjnego lub logowania, Klient przez akceptację Regulaminu składa oświadczenie następującej treści: „Przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług Sklepu, a dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.”,
- potwierdzenie zamówienia składanego w Sklepie przez przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
8.3. Po złożeniu zamówienia Sklep wysyła na adres e–mail kupującego wiadomość zawierającą potwierdzenie zawarcia umowy.
8.4. Zamówienie składane mailem lub telefonicznie potwierdzane jest wysłaniem na adres e–mail kupującego dokumentu zawierającego potwierdzenie zawarcia umowy wraz z informacją o obowiązku zapłaty.
8.5. Ponadto kupujący otrzymuje w wiadomości e-mail pouczenie o odstąpieniu od umowy (wg zał. nr 1 do niniejszego Regulaminu) oraz wzór formularza odstąpienia (wg zał. nr 2 do niniejszego Regulaminu)
8.6. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży między klientem, a Sprzedawcą. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie klientowi treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu oraz przesłanie klientowi wiadomości e-mail, o której powyżej.
8.7. Po złożeniu zamówienia kupujący zobowiązany jest do uiszczenia całkowitej ceny sprzedaży towaru wraz z kosztami wysyłki i płatności w wybrany w Sklepie sposób, chyba że płatność dokonywana jest za pobraniem.
8.8. Brak wpłaty w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia jest równoznaczny z rezygnacją z zamówienia i (po upływie tego terminu) sprzedawca dokona anulacji zamówienia, a umowę uważa się za niezawartą.
8.9. W przypadku nieodebrania przesyłki za pobraniem kupujący ma obowiązek zwrócić sprzedawcy udokumentowane koszty przesyłki towaru ze Sklepu na adres wskazany przez kupującego oraz koszty przesyłki zwrotnej do sprzedawcy. Sprzedawca poinformuje kupującego e-mailem o tych kosztach nie później niż do końca następnego miesiąca po miesiącu w którym otrzymał zwrot nieodebranej przesyłki i fakturę od przewoźnika.

9. Ceny towarów, sposób i koszty wysyłki oraz forma i koszty dokonania płatności
9.1. Ceny przy produktach na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i są cenami brutto (z podatkiem VAT) i nie zawierają kosztów wysyłki, kosztów płatności i innych dodatkowych opłat.
9.2. Cena jednostkowa podana przy każdym towarze (lub grupie towarów oferowanych jako „pakiet”, „komplet” lub tp.) jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez kupującego.
9.3. Łączna wartość (cena) zamówienia wraz z kosztami wysyłki i kosztami dokonania płatności jest udostępniana klientowi przed wyborem opcji „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” oraz potwierdzana  w wiadomości przesłanej na adres e-mail podany przez Klienta.
9.4. Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy towarów spośród aktualnych opcji wskazanych w Sklepie w chwili dokonywania zamówienia, gdzie podane są również ceny brutto kosztów dostawy w zależności od dokonanego wyboru. W przypadku, gdy towary dostarczane są na terenie Polski Sklep oferuje w szczególności (nie ograniczając się do możliwości zmiany oferty w tym zakresie) dostawę na podany w zamówieniu adres korzystając z usług następujących podmiotów:
- Poczta Polska,
- kurier (Sklep korzysta z usług różnych form kurierskich, np: UPS, DHL i in.),
- paczkomaty InPost.
9.5. Sklep oferuje dostawy zagraniczne, jednak w tym przypadku kalkulacja kosztów dostawy następuje indywidualnie (zależnie od kraju dostawy, wielkości i masy przesyłki itp.) i koszty te są przedkładane klientowi do akceptacji.
9.6. Ponadto Sklep oferuje możliwość bezpłatnego odbioru osobistego zamówionych towarów w Gdyni przy ul. Inżynierskiej 52A.
9.7. Koszty dostawy nie są tożsame z kosztami usługi doręczenia pobieranymi przez przewoźnika, lecz obejmują koszty, jakie ponosi Sklep w związku z kompletacją, pakowaniem, wysyłką i zarządzaniem logistyką dostaw towarów do klientów.
9.8. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w następujących formach:
- na rachunek bankowy Sprzedawcy przed wysyłką towaru. Przy wyborze tej formy płatności przez klienta warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji (wysłania towaru) jest zaksięgowanie całości należnej Sprzedawcy kwoty na jego rachunku bankowym,
- w systemach PayU lub podobnych które mogą być oferowane przez sprzedawcę w ramach Sklepu,
- za pobraniem, tylko przy dostawach na terenie Polski, w tym przypadku Sklep wymaga, aby kupujący dodatkowo potwierdził zamówienie e-mailem lub telefonicznie. Klient płaci gotówką należną kwotę kurierowi w momencie dostawy przesyłki, a kurier przekazuje odbiorcy przesyłkę,
- gotówką przy odbiorze osobistym.
9.9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w Sklepie, adresowania akcji promocyjnych do określonych grup klientów (np. kupujących wybrane produkty lub dokonujących zakupów za określone kwoty) bądź wprowadzania w nich zmian bez uprzedzenia. Zmiany nie dotyczą złożonych uprzednio zamówień.

10. Dostawa
10.1. Sklep dokłada wszelkich starań, aby wysyłka towarów nastąpiła bezzwłocznie po przyjęciu zamówienia do realizacji. Termin dostawy wynosi 30 dni od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji, chyba że termin dostawy został ustalony z klientem w sposób indywidualny. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim klient ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego terminu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany, kupujący może odstąpić od umowy.
10.2.Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym kupujący lub wskazana przez niego osoba go otrzyma, chyba że kupujący wybrał inną formę dostawy, niż proponowane przez Sprzedawcę.

11. Prawo odstąpienia od umowy - dotyczy użytkowników korzystających ze Sklepu jako konsumenci (w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta)
11.1. Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyny składając w terminie 14 dni od dnia w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez kupującego weszła w posiadanie rzeczy stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie. Do zachowania powyższego terminu wystarczy przed jego upływem wysłać oświadczenie na adres: FIRMED Paweł Chełmecki, 81-512 Gdynia, ul. Inżynierska 52A, telefon: 608-350-597, adres email: biuro@witalnie.com.pl.
11.2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Kupujący ma obowiązek zwrócić towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
11.3. Koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia ponosi kupujący.
11.4. W przypadku odstąpienia klienta od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia konsumenta z zastrzeżeniem, iż Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sklep zwróci też koszty dostarczenia rzeczy z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep. Zwrot nastąpi na wskazany przez kupującego rachunek bankowy. Przesyłki za pobraniem nie są przyjmowane.
11.5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami kupujący winien wraz ze zwracanym towarem zwrócić Sprzedawcy oryginał paragonu fiskalnego otrzymanego od Sprzedawcy lub podpisaną fakturę-korektę, jeżeli zażądał uprzednio wystawienia faktury.
11.5. Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
11.6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje kupującemu w wypadkach:
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- zawartej w drodze aukcji publicznej.

12. Prawo konsumenta do rękojmi
12.1. Towar jest zgodny z umową, jeżeli nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany, oraz gdy jego właściwości odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju.
12.2. Produkty oferowane w Sklepie objęte są 24-miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową (rękojmia). Jeżeli jednak określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
12.3. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową może być przekazana mailowo na adres: biuro@witalnie.com.pl, telefonicznie: 608-350-597, lub listownie na adres: FIRMED Paweł Chełmecki, 81-512 Gdynia, ul. Inżynierska 52A.
12.4. W reklamacji klient powinien wskazać, na czym jego zdaniem polega niezgodność towaru z umową, datę wystąpienia niezgodności, żądanie klienta (np. czy domaga się naprawy, czy też wymiany towaru), nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną. Powyższe ma charakter zalecenia mającego na celu usprawnienie procesu rozpatrywania reklamacji  i nie wpływa na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu.
12.5. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może:
- złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny (w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady) albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeśli wada jest nieistotna kupujący nie może odstąpić od umowy. Kupujący może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
- żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
12.6. Sklep rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty ich otrzymania od klienta, jeśli towar pochodzi od producenta mającego swoją placówkę w kraju, a 28 dni, jeśli towar pochodzi od producenta niemającego swojej placówki w kraju. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub adres korespondencji. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji w powyższych terminach, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść klienta.
12.7. W przypadku uznania reklamacji koszty wymiany lub naprawy rzeczy ponosi Sprzedawca. Obejmuje to też koszty ewentualnej wysyłki towaru do Sprzedawcy oraz ponownej wysyłki do kupującego. Sprzedawca przyjmie od kupującego rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia kupującego od umowy.
12.8. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.

13. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

14. Zmiana Regulaminu

14.1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz zasad funkcjonowania Sklepu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej www.witalnie.com.pl (witalnie.com.pl).
14.2. O zmianie Regulaminu Administrator zawiadomi użytkowników, zamieszczając stosowną informację w Sklepie.
14.3. Do umów zawartych do dnia zmiany Regulaminu zastosowanie mają postanowienia Regulaminu obowiązującego w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

15. Zakończenie i zmiana działalności

Administrator zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Sklepu, w tym do usunięcia wszelkich zgromadzonych informacji, plików i materiałów, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Sklepu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo działań związanych ze Sklepem. Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Administratora.

16. Wejście w życie
Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 roku.


POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY – zał. nr 1 do Regulaminu

Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas mailowo na adres: biuro@witalnie.com.pl, telefonicznie: 608-350-597 lub listownie na adres: FIRMED Paweł Chełmecki, 81-512 Gdynia, ul. Inżynierska 52A o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Uwaga:
Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do:
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- zawartej w drodze aukcji publicznej.


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY – zał. nr 2 do Regulaminu
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
- Adresat: FIRMED Paweł Chełmecki, 81-512 Gdynia, ul. Inżynierska 52A, e-mail: biuro@witalnie.com.pl
- Ja/My (*) ................................................................................................................................ niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
- Data odbioru rzeczy
....................................................................................................................................
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
- Adres konsumenta(-ów)
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
....................................................................................................................................
- Data
....................................................................................................................................
(*) Niepotrzebne skreślić.---------------------------------------------------------------
Regulamin obowiązujący do 24.12.2014 znajdziesz tutaj